E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik


ATATÜRK İLKELERİ
Kemalizm denince akla ilk gelen konulardan birisi altı oktur. Bu Kemalizmin ana ilkeler olarak benimsemiş olduğu altı ilkenin, devleti ve cumhuriyeti kuran siyasal örgüt olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağına girmiş semboldür. Altı ilke denince sırasıyla; devrimcilik, halkçılık, devletçilik, ulusalcılık, cumhuriyetçilik ve lâiklik ilkeleri olarak sayılan Atatürk ilkeleri aynı zamanda Kemalizmin ana çekirdeğini oluştururlar. Altı ok, altı ilkenin siyasal adıdır. Kemalizm bir siyasal felsefe  Devamını Oku...


ATATÜRK’ÜN KALITI (VASİYETNAMESİ) (5 Eylül 1938)
Atatürk`ün 5 Eylül 1938 günü Dolmabahçe`de düzenleyerek İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter`e teslim ettiği vasiyetnamesidir.Malik bulunduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya`daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi`ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum: 1 - Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2 - Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule Devamını Oku...


ATATÜRK`ÜN SUBAYLARA HİTABEN AFYON KARAHİSAR`DA, 31.07.1920 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMA
Efendiler! Eski silah arkadaşlarımla böyle yakından ve samimi temasta bulunmaktan büyük vicdani zevk hissediyorum. Sizinle oturup uzun hasbıhal etmek isterdim. Fakat çoksunuz; müsait yer de yok. Bu sebeple hissiyatımı birkaç cümle İle mülahaza etmekle yetineceğim. Arkadaşlar! İngilizler ve yardımcıları milletimizin bağımsızlığını İmhaya karar vermişlerdir. Milletler bağımsızlıklarını hiç kimsenin lütuf ve atfetme borçlu değildir. Hiç kimse kimseye Devamını Oku...


AMASYA GENELGESİ (BİLDİRİSİ)
Amasya Genelgesi`nin İçeriği (21-22 Haziran 1919) 1.Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir. 2.İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu hal, milletimizi âdeta yok olmuş göstermektedir. 3.Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4.Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. Devamını Oku...


BABIÂLİ BASKINI (23 Ocak 1913)
İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 23 Ocak 1913 günü düzenlenen hükümet darbesi.Arnavutluk`ta çıkan isyan bastırılırken İttihatçılara muhalif Halaskar Zabitan grubu dağa çıktı. Bu kesimin İstanbul`daki yandaşları hükümete verdikleri muhtırada meclisin dağılmasını, Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kurulmasını istediler. İttihatçılar boyun eğdi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında yeni bir kabine kuruldu (22 Temmuz 191 Devamını Oku...


BURSA NUTKU
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, “Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır” demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır. Devamını Oku...


CHP-MSP KOALİSYON PROTOKOLÜ (26 Ocak 1974-17 Kasım 1974)
Milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine yürekten inanan; hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve hürriyetlere saygılı Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisinin ortak gayesi, kanunları herkese eşit olarak uygulayan, Atatürk ilkelerine bağlı bir devlet idaresiyle anlayış, kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeninin kurulmasıdır. 2. Partiler arasında kurulan koalisyonlar, bu koalisyona katılan partilerden her birinin kendi görüşlerinde Devamını Oku...


ERZURUM KONGRESİ KARARLARI
Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa, bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır. Kuva-yı Milliyeyi tek kuvvet tanımak ve m Devamını Oku...


GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!  Devamını Oku...


93 HARBİ (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı)
93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) Rumî takvime göre 1293 tarihine rastladığından, “Doksanüç Harbi diye anılmıştır. Çarlık Rusya’sı; asırlık emellerini gerçekleştirmek için Osmanlıları Avrupa’dan atmak, İstanbul’u ele geçirerek sıcak denizlere inmek, Hıristiyanları ve özellikle Islavları korumak bahanesiyle Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmaktaydı. Bu husus harbin en önemli sebebini teşkil edecektir. Osmanlı ülkelerine saldırmayı millî b Devamını Oku...


ISLAHAT FERMANI (28 Şubat 1856)
Islahat Fermanı, Kırım Harbinin son yıllarında hazırlanarak Paris Antlaşmasının imzalanmasından altı hafta önce, 28 Şubat 1856’da Bâb-ı Âlî’de bütün bakanlar, yüksek memurlar, şeyhülislâm, patrikler, hahambaşı ve cemaat ileri gelenleri önünde okunarak ilân edildi ve Paris Antlaşmasını hazırlayan devletlere bildirildi. Kitaplarda Islahat Fermanının “dış baskı” sonucu çıkarıldığının yazılması âdettir. Kırım Harbinde, İngiltere, Fransa ve Avusturya Osmanlı İmparatorluğunu Rusya’ya karşı desteklemişti.  Devamını Oku...


İNGİLİZ TİCARET SÖZLEŞMESİ (BALTALİMANI ANTLAŞMASI) (16 Ağustos 1838)
Osmanlı Devleti`nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile İstanbul`un Baltalimanı semtinde imzaladığı ticaret antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti 1826`dan beri kendi ihtiyaç duyduğu yerli hammaddelerin yabancı tüccarlar tarafından yurtdışına çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistem Büyük Britanya`nın çıkarlarına uygun düşmüyordu ve İngilizler kendilerine Osmanlı topraklarında ayrıcalıklar verilmesi Devamını Oku...


İTTİHÂT VE TERÂKKİ CEMİYETİ (1908-1918)
İttihât ve Terâkki Cemiyeti (İTC, Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى, Güncel Türkçesi: Birlik ve İlerleme Derneği), Osmanlı Devleti`nde İkinci Meşrutiyet`in ilânına önayak olan ve 1908-1918 yılları arasında - kısa kesintilerle - devlet yönetimine hakim olan siyasî örgüt. Batı dillerinde daha çok Jön Türkler (Fransızca: Les Jeunes-Turcs, (Genç Türkler)) olarak adlandırılır. Kuruluşu Yurtiçinde İTC`nin ilk nüvesini 1889`da Askeri Tıbbiye Mektebi`nde k Devamını Oku...


İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (17 Şubat – 4 Mart 1923)
İzmir - İktisat Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “köklerini “ bilmede, dünü anlamada, bugünü kavramada ve yarına bakmakta hala çok önemli ekonomik, toplumsal, siyasi ve hukuki bir belge olma niteliğini taşımaktadır. Ancak, İzmir İktisat Kongresi, her nedense “hukuki bakımdan” hiç veya yeterince değerlendirilmemiştir. Gerçekten, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi her yıl şenliklerle anılırken, üzerlerine bilimsel toplantılar yapılırken,  Devamını Oku...


JÖN TÜRKLER (1866)
Jön Türkler Genç Osmanlılar olarak da bilinirler. 19. yüzyılda Avrupa`da olduğu gibi Osmanlı Devleti`nde de, Padişah Abdülaziz`in mutlakiyet idaresini yıkıp yerine meşrutiyet idaresini kurmak isteyenler vardı. Osmanlı İmparatorluğu çöküyordu. İmparatorluğun Balkan kesiminde bulunan milletler, istiklalleri uğruna sık sık ayaklanıyorlardı. Memleketin kurtuluşunu meşruti idarede gören bazı gençler, birleşerek Avrupalıların Jön Türkler veya  Devamını Oku...


KABOTAJ KANUNU
Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine emtia ve yolcu alıp nakletmek ve sahillerde limanlar dahilinde veya beyninde cer ve kılavuzluk ve her hangi mahiyette olursa olsun bilcümle liman hidematını ifa etmek yalnız Türkiye sancağını hamil sefain ve merakibe munhasırdır. Ecnebi sefaini ancak memaliki ecnebiyeden almış oldukları yolcu ve hamuleyi Türk liman ve limanlarına ihraç ederler ve Türk liman ve limanlarından ecnebi liman ve limanlarına gidecek yolcu ve hamuleyi de alırlar. Devamını Oku...


LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923)
Mudanya Mütarekesi sonucu, kesin barış antlaşması görüşmelerine gidilmiş ve tarafsız bir ülkenin şehri olarak Lozan (İsviçre) görüşmelerin yapılacağı yer olarak seçilmiştir.Lozan Barış Konferansı`nda, yalnız Yunanistan`la bir hesaplaşma ve savaşa son veren bir barış antlaşması yapma söz konusu değildi. Aynı zamanda, I. Dünya Savaşı`nın galipleri ile hesaplaşma, hukuki ve siyasi yönden uyuşmazlıkları çözümleme, yüzyıllardan beri süre gelen sorunla Devamını Oku...


I. MEŞRUTİYET (23 Aralık 1876)
Birinci Meşrutiyet, Osmanlı Devleti`nde 1876 yılında ilan edilen anayasal yönetime denir ve asıl adı Kanun-i Esasi’dir.Osmanlı Devleti`nin ekonomik sorunları, 17. yüzyıldan itibaren toprak kaybetmesi ve sürekli bütçe açığı vermesiyle başladı. Avrupa devletleriyle imzalanan serbest ticaret antlaşmalarıyla ülkeye giren mallardan düşük gümrük vergileri alınıyordu. Bu hem devletin gelirlerini azaltmış hem de yerli sanayinin gerilemesine yol açmıştı. Devamını Oku...


II. MEŞRUTİYET (24 Temmuz 1908)
İkinci Meşrutiyet Devri ( Osmanlı Türkçesi ايکنجى مشروطيت) Osmanlı Anayasasının, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 24 Temmuz 1908`de yeniden ilân edilmesiyle başlayan ve 5 Kasım 1922`de Osmanlı Devleti`nin tasfiyesiyle sona eren dönem. Birinci Meşrutiyet resmen hiç sona ermemiş ve anayasa değişmemiş olduğu için, bazı tarihçiler tarafından, bir tek Meşrutiyet döneminin ikinci faslı olarak da değerlendirilir. Toplam 14 yıl süren bu dönemde Türkiye, parl Devamını Oku...


31 MART İSYANI (13 Nisan 1909)
31 Mart İsyanı (yada; Vakası, yada; Ayaklanması) II. Meşrutiyet`in ilanından sonra İstanbul`da yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanma. Rumi takvimle 31 Mart 1325`te (13 Nisan 1909) çıktığı için bu adla anılmıştır. Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti`nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, politik istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Devamını Oku...
Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji